Från Alfabet till Bibelöversättning

Kunskap om livet och livets principer – skapelseordningen – är enligt 1 Mosebok, grunden för utveckling. Att lära sig att återupprepa livgivande processer för att gå från ’tur till skicklighet’. Till exempel när man sår: vilken gröda, i vilken åker och sedan hur man bevattnar och tar hand om växten för att få skörd; det har vi oftast lärt oss genom muntliga traditioner. På det sättet skapar vi en viss nivå av framåtskridande som ökar livskvalitén för oss människor. 

Genom att studera processen och ha möjlighet att dokumentera det i text för att bevara och föra över kunskapen även till människor som man inte har en direkt relation till, accelererar detta framåtskridande. Vi kallar det utbildning. Att ta del av denna spännande och tillfredsställande process, kräver vissa förutsättningar: att kunna läsa, skriva och räkna är sådana. För de allra flesta av oss som läser denna text är det självklart: vi kan läsa och skriva.

Det judiska folket, Guds förbundsfolk, kallas ofta Bokens folk. Gud har ju valt att kommunicera med oss via skrift eller snarare sett till att det Han gjort genom historien skrivits ned för att det ska föras vidare. Detta för att vi som inte var på den platsen och tiden kan få del av det Gud gjort genom historien. Vi kallar det den Heliga Skrift, Guds utandade Ord. Vi tror att inte bara de som talade var inspirerade av Guds Ande, utan även de som skrev ned orden var detsamma.

Jesus kom till oss och Han kallades Ordet som blev kött bland annat. Detta Ord har blivit oss till frälsning. Hur då och när? Jo, när vi hörde det eller läste det. Hörde gjorde vi på grund av att någon läst det och la ut texten för oss.

Tänk dig så oerhört viktigt det blir då med läs- och skrivförståelse. Hur begränsade vi skulle vara om vi inte kunde ta in kunskap eller förmedla den via det skrivna ordet!

För att kunna översätta Bibeln behövs ett antal förutsättningar. En av dessa är ett skriftspråk med tillhörande grammatik. När ett sådant skapas läggs grunden till en ny kunskapsnivå. Sedan behövs kulturell kunskap: när Bibeln börjar översättas, måste den ju förstås utifrån den kulturella kontexten den översätts till.

I Sverige är vi privilegierade med skattefinansierad skolgång, där grunden läggs för vidare utveckling. Vi lär oss att tillgodogöra oss kunskap, inte enbart från vår omedelbara närhet, utan från hela världen och en stor del av historien.

I de flesta länder som Folk & Språk arbetar i, ser situationen väldigt annorlunda ut. Dels är de ekonomiska förutsättningarna annorlunda. Men det finns också ofta många olika språk, och om det finns en statlig skola tillhandahåller den oftast bara det officiella språket, inte modersmålet. Det är här vi kommer in och bidrar med olika delar beroende på var vi arbetar. I några afrikanska länder jobbar vi via SMR och Sida med läsundervisning. I flera av dessa språkprojekt pågår också en bibelöversättning. Den däremot kan inte finansieras av Sidapengar.

Att lära sig läsa, skriva och räkna på sitt modersmål ger ökad livskvalité, varav den mest grundläggande är att lära känna Jesus. Att läsa om vem Han var, vad Han sa och gjorde. Frälsning är ett annat ord vi använder för att beskriva syndernas förlåtelse och pånyttfödelse.

Men givetvis följer fler fördelar då man lärt sig läsa och skriva: man kan förstå sina rättigheter som medborgare, ta del av yrkesutbildning och skapa förutsättningar för en bättre ekonomisk verklighet. Utan läskunskap når vi inte den potential Herren lagt ner i oss människor.

Folk & Språk, Wycliffe Bibelöversättare har fått ett mandat från Gud att översätta Bibeln och ge världens folk Guds Ord. Det är Uppdraget! Förutsättningen för att ta del av bibelordet är språkutveckling och läskunskap. Om Bibeln översätts, men ingen är läskunnig, nås inte målet med frälsning för folkgruppen. I vissa språkgrupper gör vi språkkartläggningar, i andra alfabet, vidare bibelöversättning och på andra håll läsundervisning. Dessa står inte i motsats till varandra, utan samverkar och lägger grunden för bibelanvändning. De öppnar dörren för utveckling hos dessa folk: till utbildning, sjukvård, rättighetsmedvetande och bättre förståelse för världen runt omkring.

När du ber och ger till Folk & Språk är det detta du medverkar till. Vi arbetar i flera av de mest utsatta delarna i världen, t.ex. västra Afrika. Där finns utbredd analfabetism i många folkgrupper och ett stort antal av dessa har idag inte Bibeln på sitt modersmål och många är helt onådda av evangeliet.

Under hösten vill vi utöka vårt stöd för bibelöversättare just i den delen av världen. Vi vill stötta lokala kristna som utbildat sig och skaffat gedigen kunskap och kompetens inom bibelöversättning. I nästa nummer av vår tidning kommer vi att berätta mer, så var med och be och ge till detta, så kan vi tillsammans fullborda Uppdraget.

– För det bibellösa folken – 
Mats-Jan