Vårt fokus måste vara bibelöversättning

Folk&Språk – Wycliffe Bibelöversättare Sverige – grundades 1970 av Sören och Britten Årsjö tillsammans med Gunilla Andersson med syftet att översätta Bibeln till de folk som inte hade någon Bibel. Sören och Britten var också de första bibelöversättarna att lämna Sverige för att arbeta med bibelöversättning i Wycliffe Sveriges regi. De kom till Papua Nya Guinea och amafolket, en liten folkgrupp utan eget skriftspråk. Detta utvecklade Årsjös och det kunde göras med Sida-bidrag. Den principen har följt Folk&Språk fram tills regelverket ändrades under 90-talet.

En vital del av bibelöversättning är språkutveckling och alfabetisering. Sedan drygt 10 år tillbaka har Folk&Språk tillsammans med lokala partner drivit alfabetiseringsprojekt i  bl. a. Västafrika. Projekten har varit, och är, framgångsrika och professionellt drivna. Under de senaste åren har dock allt större del av Folk&Språks totala ekonomi blivit Sida-pengar. Regelverk med t ex egeninsats och rapportering har gjort att Folk&Språks fokus mer och mer blivit dessa alfabetiseringsprojekt.

Vår vision, vår kallelse, själva grundbulten för vår existens är missionsbefallningen (Matt 28:18-20). Vi är en missionsorganisation med syftet att översätta Bibeln till de onådda och bibellösa folken, så att de får del av evangeliet, kommer till tro och blir Jesu efterföljare. Vi är inte en biståndsorganisation.

Styrelsen fattade därför i maj i år beslutet att inte göra en ny programansökan för Sida-medel för perioden 2020-2023. Beslutet byggs på fyra punkter:

  1. Tyngdpunkten för vårt arbete ligger på bibelöversättning – De senaste åren har inneburit en förskjutning mot bistånd och alfabetisering.
  2. Vi är en liten organisation – Det är sårbart att jobba med stora Sida-finansierade program, då stor del av administrationen upptas av detta.
  3. Egeninsatsen för koordinationen ökas från 5 till 50% fr.o.m. 2020, vilket ger en alltför stor kostnad.
  4. VI vill göra en omstart och till en början arbeta med egenfinansierade projekt i samarbete med kyrkor och med andra Wycliffe-organisationer, där vi kan använda Bibeln och kristen litteratur som läsmaterial.

Alfabetisering är nödvändig för att avhjälpa fattigdom och lidande i världen. Det ska vi kristna också arbeta för; men vår kallelse är att människor ska komma till tro. Då blir inte bara förmågan att läsa viktig utan också vad man läser. Historiskt har Bibeln varit det som människor läst i sin läsutbildning. Med Sida-finansiering är det uteslutet att använda läseböcker med kristet innehåll.

Vi ser också att uppdraget att ge Bibeln till alla världens folk och språk är församlingens uppgift. Därför vill vi inbjuda och nödga Sveriges kyrkor och kristna att ta på sig det här uppdraget så att uppdraget att ge Guds Ord till alla folk kan slutföras.