Folk&Språks allmänna villkor

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

Folk&Språks allmänna avtal för personuppgifter beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Folk&Språk är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

 Om Folk&Språk

Folk&Språk finns till för att möjliggöra för alla människor att få del av Bibeln på sitt eget språk. Tillsammans med olika samarbetspartners vill vi verka för Jesu befallning att göra alla folk till lärjungar. De nya bibelöversättningar som blir färdiga är uttryck för Guds verk i den här världen. Det är vårt privilegium att vara involverade i det som Gud gör.

Utöver bibelöversättning arbetar Folk&Språk med biståndsprojekt som kretsar kring språkutveckling – vilket inbegriper att utveckla skriftsystem, läs- och skrivförståelse, frågor om mänskliga rättigheter, identitet och kultur. Dessa projekt sker i samarbete med Svenska Missionsrådet och Sida.

Personuppgiftsansvarig

Folk&Språk, organisationsnummer 802014-9228, Salabacksgatan 58, 754 32 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finner du nedan.

När samlar vi in dina personuppgifter?

 

  • När du vill prenumerera på tidning, månadsbrev eller beställa material från Folk&Språk
  • När du ger en gåva till Folk&Språk
  • När du ansöker om medlemskap i Folk&Språk
  • När du ansöker om att bli medarbetare eller söker anställning hos Folk&Språk

 

Vad samlar vi in och hur länge sparar vi informationen?

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är information om namn, adress, telefonnummer och ev. e-postadress. När du skänker en gåva kan vi också komma att spara information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och typ av gåva). Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro. När en person ansöker om en ledig tjänst samlar vi även in information om sökandens meriter. För medlemmar samlar vi in namn, adress, telefonnummer och ev. e-post. För medarbetare (missionärer) och anställda samlar vi in nödvändig information för att kunna fullfölja vårt avtal

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra vårt arbete. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 24 månader efter att en prenumeration har avslutats.

Testamentsärenden betraktas som avtal och sparas så länge avtalet gäller och därefter arkiveras. 

 Acceptera allmänna villkor 

Om du ger en gåva till Folk&Språk eller på annat sätt stödjer oss, till exempel genom att prenumerera på våra utskick, så är det underförstått att du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina kontakt- och personuppgifter.

Genom att stödja Folk&Språk accepterar du våra allmänna villkor för behandling av personuppgifter. Du kan närsomhelst kontakta oss för att tacka nej till telefonsamtal, SMS, e-postutskick och brev eller helt bli borttagen ut vårt register. 

 Vad använder vi uppgifterna till?

När du ger en gåva eller beställer nyhetsbrev via vår webbplats eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda produkter, tacka för gåvan och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Folk&Språks verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du ger.

När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

 Vem lämnar vi ut uppgifterna till? 

Folk&Språk kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Uppgifterna kan dock komma att samköras med andra register (t ex SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förkommer dubbletter i vårt register.

Folk&Språk kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Folk&Språks räkning, exempelvis IT-leverantörer och tryckerier. Det är dock alltid Folk&Språk som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

  • Tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
  • Tillvarata Folk&Språks rättsliga intressen
  • Upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Automatisk profilering 

Folk&Språk kan komma att:

 

  • Automatiskt analysera och lägga till ytterligare uppgifter, baserat på de uppgifter du redan har angivit
  • Dela upp olika personuppgifter i grupper/segment för att begränsa eller tillåta viss kommunikation
  • Analysera eller kombinera personuppgifter 

Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från personer under 18 års ålder.

Länkar till externa webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Folk&Språk saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Folk&Språk ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som Folk&Språk behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Du har även rätten att dina personuppgifter inte ska behandlas med automatiska processer samt rätten att bli glömd eller porterad från ett digitalt register.

Rätt att glömmas bort

Du har rätt att bli borttagen/bortglömd ur vårt register. Om du inte alls vill bli kontaktad av oss kan vi ta bort dig ur våra register. Kontakta oss om du vill ta bort eller ändra dina personuppgifter eller om du vill göra någon ändring i hur vi kommunicerar med dig.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen datainspektionen@datainspektionen.se

Kontakt till Folk&Språk

Har du frågor om hur Folk&Språk behandlar personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Folk&Språk
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala

Tel. 08 38 33 50

info@folk.se

Lagring av personuppgifter?

Folk&Språk har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.